Ass. dr Goran Lončar

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ je nakon nekoliko godina borbe za ponovno vraćanje naučnog kredibiliteta, ponovo akreditovan kao naučni institut za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti od opšteg interesa. Uz snažnu podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i nadležnih organa u Ministarstvu zdravlja, a pre svega na osnovu rezultata dosadašnjeg rada, Institut „ Dedinje“, čija energija i zavidan stručni kredibilitet najavljuje da će nauka biti institutska delatnost sa svetski vidljivim dometima, dotakao je sam vrh evropske i svetske kardiohirurgije. Dobijanjem naučne akreditacije, Institutu „Dedinje“ se otvara mogućnost učešća na konkursima za naučne projekte, da svoje stručne rezultate naučno valorizuje i da bude deo velikih multicentričnih studija, što bi dodatno povećalo ugled srpske medicine i samog Instituta kao celine. Imperativ za dalju naučnu afirmaciju institutskog kadra i osnova za dalji naučni rad, definisan je kroz obavezan rad na doktorskim diseretacijama, kako mladih lekara na specijalizaciji, tako i kliničkih lekara.

   

 Prof. dr Milovan Bojić                                                                   dr Ivana Petrović

-Bio je to ogroman posao u kojem su veliki doprinos dali prof. dr Miloš Stojiljković, predsednik radne grupe za naučnu akreditaciju Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, dr Ivana Petrović, dr Olivera Đokić i dipl. pravnik Biljana Dimitrijević, uz nesebičnu motivacionu podršku direktora prof. dr Milovana Bojića, koji je uveren da se naučnom akreditacijom stvaraju potrebni uslovi za dalji rast rejtinga ove kuće u međunarodnim okvirima – objašnjava ass. dr Goran Lončar, novoizabrani predsednik Naučnog veća Instituta „ Dedinje“.

Kako bi potvrdio svoje mesto u svetu nauke, kako i zaslužuje, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ je u junu 2018. godine započeo proces prikupljnja neophodne dokumentacije za dobijanje naučne akreditacije. –Institut je uložio ogromne napore da i pored rutinskog posla povrati ugled u naučno-istraživačkom radu, što se može postići samo ponovnom akreditacijom Instituta kao naučno-istraživačke ustanove, koju je posedovao devedesetih godina prošlog veka – kaže prof. dr Miloš Stojiljković, predsednik radne grupe za naučnu akreditaciju Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“.

    

Prof. dr Miloš Stojiljković                                                              dr Olivera Đokić

–Taj posao je bio veoma zahtevan. Da bi postali naučni Institut morali smo da imamo najmanje 20 istraživača u radnom odnosu, koji su kompetentni za oblast kardiohirurgije. Od tog broja najmanje deset mora imati naučna ili nastavna zvanja (od kojih najmanje tri u zvanju viši naučni saradnik ili naučni savetnik, odnosno u zvanju redovni profesor ili vanredni profesor) i deset istraživača u zvanju istraživač saradnik ili nekom višem zvanju – put dobijanja ovog važnog sertifikata objašnjava dr Ivana Petrović. -Važan korak za izbor u naučna zvanja, kaže dr Olivera Đokić, bio je odabir odgovarajuće stručne ustanove koja će podržati proces naučne akreditacije naše ustanove, pa smo se odlučili za beogradski Institut za medicinska istraživanja kojem smo predali kompletnu naučnu dokumentaciju 20 lekara koji su ispunjavali kriterijume za izbor u zvanje. Pred sam kraj 2018. godine Naučno veće Instituta za medicinska istraživanja prihvatilo je njihov izbor u odabrana zvanja. Nakon jednomesečne provere javnosti kojoj je ta dokumentacija stavljena na uvid, postupak je nastavljen u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a dodatnim izmenama u Statutu i sistematizaciji Instituta, konačno su ispunjeni svi zakonski kriterijumi za dobijanje naučne akreditacije – zaključuje dr Olivera Đokić.

Naučnom akreditacijom „Dedinja“ širom su otvorena vrata mladom medicinskom kadru, da svoje naučno-istraživačke projekte, naučni rad i studije ostvaruju u svojoj Srbiji, umesto da u potrazi za naukom odlaze iz nje.

              

                   dipl. pravnik Biljana Dimitrijević                                         Odluka