Kontinuirana-medicinska edukacija je deo redovnih aktivnosti Sektora za Naučno-istraživački rad Instituta.
Usavršavanje lekara i medicinskih tehničara je obaveza zaposlenih i neophodna je kako za unapređenje kvaliteta rada tako i za obnavljanje licenci za njihov rad.

U ovom sektoru se:

  • Organizuju različiti oblici stručnog i naučnog usavršavanja
  • Organizuju različiti oblici međunarodne saradnje
  • Koordinira učešće na naučnim i stručnim skupovima
  • Prati i kontroliše sprovođenje obaveznog lekarskog, specijalističkog i subspecijalističkog staža na Institutu

Pregled završenih specijalizacija