Klinike i odeljenja

1. Anatomija i fiziologija kvs-a

 • vrste operacija

2. Asepični rad i zaštita na radu

3. Inspekcija, opservacija i pristup pacijentu

4. Vitalni parametri i medicinska dokumentacija

5. Primena terapije- im, iv, sk, per os

6. Neinvazivni monitoring – Ekg, saturacija, tenzija

7. Invazivni monitoring- arterijska kanila, cvk, venski put (braunila)

8. Laboratorijske analize – pravilno uzorkovanje

 • gasne analize, arterijske i venske
 • biohemijske analize, kks
 • inr, rotem, funkcija trombocita
 • određivanje krvne grupe i trebovanje
 • sediment urina

9. Uzimanje materijala za bakteriologiju

 • hemokultura
 • urinokultura
 • vrh cvk
 • bris rane

10. Kateterizacija i nega katetera

11. Drenaža-vrste, nega, asistiranje pri plasiranju, vađenju, previjanje

 • Pig teil-značaj, plasiranje, nega, vađenje
 • Vak sistem-praćenje, evidencija, asistiranje pri postavljanju sistema

12. Epiduralni kateter-davanje leka, asistiranje pri plasiranju, nega

13. Kpr, intubacija, set za intubaciju, lekovi

 • Urgentna terapija

14. Elektrokonverzija, pejs, holter ekg, tenzija

15. Primena lekova na pumpu

16. Eho: transtorakalni i transezofagealni

17. Bronhoskopija, gastroskopija

18. Ishrana pacijenta

19. Dekubitus

20. Edem pluća, infarkt miokarda, embolija

1. Anatomija i fiziologija kvs-a

2. Vrste operacija

3. Aseptični rad i zaštita na radu

4. Inspekcija, opservacija i pristup pacijentu

 • Medicinska dokumentacija

5. Vitalni parametri

6. Primena terapije-iv, im, sk, per os

7. Neinvazivni monitoring-ekg, saturacija, tenzija

8. Venski put-periferna vena, cvk

9. Prijem na odeljenje

 • odnos prema pacijentu
 • dijagnostika
 • eho, dopler, spirometrija, koronarografija

10. Laboratorijske analize-pravilno uzorkovanje

 • gasne analize
 • krv za krvnu grupu, trebovanje
 • inr, funkcijaja trombocita, rotem
 • biohemija, kks
 • sediment urina

11. Uzimanje krvi za bakteriologiju

 • hemokultura
 • urinokultura

12.Kateterizacija i nega katetera

13. Kpr, intubacija, set za intubaciju, lekovi, urgentna terapija

14. Priprema pacijenta za operaciju

15. Bronhoskopija, gastroskopija

16. Edem pluća, infarkt miokarda, embolija

1. Anatomija i fiziologija kvs-a

 • Vrste operacija

2. Asepični rad i zaštita na radu

3. Inspekcija, opservacija i pristup pacijentu

4. Vitalni parametri i medicinska dokumentacija

5. Primena terapije- im, iv, sk, per os

6. Neinvazivni monitoring- Ekg, saturacija, tenzija

7. Invazivni monitoring-arterijska kanila,cvk,venski put

8. Laboratorijske analize – pravilno uzorkovanje

 • gasne analize, arterijske i venske
 • biohemijske analize, kks
 • inr, rotem, funkcija trombocita
 • određivanje krvne grupe i trebovanje
 • sediment urina

9. Uzimanje materijala za bakteriologiju

 • hemokultura
 • urinokultura
 • vrh cvk
 • bris rane

10. Kateterizacija i nega katetera

11. Drenaža-vrste, nega, asistiranje pri plasiranju, vađenju, previjanje

 • Pig teil-značaj, plasiranje, nega, vađenje

12. Kpr, intubacija, set za intubaciju, lekovi

 • Urgentna terapija

12. Elektrokonverzija, pejs, holter ekg, tenzija

13. Primena lekova na pumpu

14. Eho: transtorakalni i transezofagealni

15. Bronhoskopija, gastroskopija

16. Ishrana pacijenta

17. Dekubitus

18. Edem pluća, infarkt miokarda, embolija pluća, pneumotoraks, emfizem

1. Anatomija i fiziologija kvs-a

2. Vrste intervencija

3. Aseptični rad i zaštita na radu

4. Inspekcija, opservacija i pristup pacijentu

 • Medicinska dokumentacija

5. Vitalni parametri

6. Primena terapije-iv, im, sk, per os

7. Neinvazivni monitoring-ekg, saturacija, tenzija

8. Venski put-periferna vena, cvk

9. Prijem na odeljenje

 • odnos prema pacijentu
 • dijagnostika: eho, dopler, spirometrija

10. Priprema pacijenta za koronarografiju i dilataciju

11. Nega i praćenje pacijenta nakon intervencija

12. Laboratorijske analize-pravilno uzorkovanje

 • gasne analize
 • krv za krvnu grupu, trebovanje
 • inr, funkcija trombocita, rotem
 • biohemija, kks
 • sediment urina

13. Uzimanje krvi za bakteriologiju

 • hemokultura
 • urinokultura

14. Kateterizacija i nega katetera

15. Kpr, intubacija, set za intubaciju, lekovi, urgentna terapija

16. Edem pluća, infarkt miokarda, embolija

1. Anatomija i fiziologija kvs-a

 • vrste operacija

2. Aseptični rad i zaštita na radu

3. Inspekcija, opservacija i pristup pacijentu

4. Vitalni parametri, medicinska dokumentacija

5. primena terapija iv, im, sk, per os.

6. Neinvazivni monitoring-ekg, saturacija, tenzija

7. Invazivni monitoring

 • venski put
 • arterijska kanila
 • cvk
 • pulmonalni kateter-parametri, vrste

7. Laboratorijske analiza

 • krvna grupa trebovanje, inr, funkcija trombocita, rotem,
 • kks, biohemija
 • gasne analize, mešane venske
 • sediment urina

8.Uzimanje materijala za bakteriologiju

 • hemokultura
 • urinokultura
 • vrh cvk, swan-ganc katetera, šita
 • koprokultura
 • stolica na klostridiju
 • bris rane

9. Drenaža-vrste, nega, asistiranje pri plasiranju, vađenju

 • Pig tejl-asistiranje pri plasiranju, održavanje

10. Kateterizacija, nega katetera

11. Nazogastrična sonda

12. Kpr, intubacija, set za intubaciju, lekovi

 • urgentna terapija

13. Mehanička ventilacija, priprema aparata, čekiranje, razumevanje parametara

14. Traheotomija-traheosoma, kanile, vrste, nega

15. Prijem hitnog pacijenta u intenzivnu negu

16. Prijem pacijenta iz operacione sale

17. Prijem pacijenta pod reanimacijom

18. Elektrokonverzija

 • pejs, privremeni i stalni
 • holter ekg-a i pritiska

19. Primena lekova u intenzivnoj nezi

 • lekovi na pumpi

20. Eho: transtorakalni i transezofagealni

21. Bronhoskopija, gastroskopija

22. Hemodijaliza

23. Ishrana pacijenta

24. Dekubitus

25. Edem pluća, infarkt miokarda, embolija pluća, pneumotoraks, emfizem

Operacioni blok

1. Neinvazivni monitoring

 • ekg, poremećaji srčanog ritma
 • TA
 • saturacija

2. Invazivni monitoring

 • monitoring arterijskog krvnog pritiska – indikacije, tehnika plasiranja, asistiranje pri plasiranju, nega i održavanje arterijske kanile
 • monitoring centralnog venskog pritiska – indikacije, tehnika plasiranja, asistiranje pri plasiranju, nega i održavanje cvk, merenje cvp, tumačenje rezultata
 • monitoring pulmonalnog pritiska – vrste, indikacije, tehnika plasiranja, asistiranje pri plasiranju, nega i održavanje pulmonalnog katetera, tumačenje hemodinamskih parametara

3. Gasne analize, arterijske i venske krvi – pravilno uzorkovanje i tumačenje rezultata

4. Intubacija – tehnika intubacije, set za intubaciju, lekovi, priprema aparata

5. Mehanička ventilacija – tipovi  poznavanje parametara i tumačenje alarma na respiratoru, problemi ventiliranja, odvajanje od respiratora, ekstubacija

6. Farmakoterapija u intenzivnoj nezi – protokoli

7. Traheotomija-traheostoma, indikacije, vrste kanila, nega pacijenata sa traheostomom

8. Intrahospitalne infekcije i zaštita na radu

9. Principi transfuzije krvi i derivata – poremećaj koagulacije

10. Bubrežna insuficijencija – procena, monitoring, terapija

1. Anatomija i fiziologija kvs-a

 • vrste operacija

2. Aseptični rad i zaštita na radu

3. Inspekcija, opservacija i pristup pacijentu

4. Vitalni parametri, medicinska dokumentacija

5. primena terapija iv, im, sk, per os.

6. Neinvazivni monitoring-ekg, saturacija, tenzija

7. Invazivni monitoring

 • venski put
 • arterijska kanila
 • cvk
 • pulmonalni kateter-parametri, vrste

7. Laboratorijske analiza

 • krvna grupa trebovanje, inr, funkcija trombocita, rotem,
 • kks, biohemija
 • gasne analize, mešane venske
 • sediment urina

8.Uzimanje materijala za bakteriologiju

 • hemokultura
 • urinokultura
 • vrh cvk, swan-ganc katetera, šita
 • koprokultura
 • stolica na klostridiju
 • bris rane

9. Drenaža-vrste, nega, asistiranje pri plasiranju, vađenju

 • Pig tejl-asistiranje pri plasiranju, održavanje

10. Kateterizacija, nega katetera

11. Nazogastrična sonda

12. Kpr, intubacija, set za intubaciju, lekovi

 • urgentna terapija

13. Mehanička ventilacija, priprema aparata, čekiranje, razumevanje parametara

14. Traheotomija-traheosoma, kanile, vrste, nega

15. Prijem hitnog pacijenta u intenzivnu negu

16. Prijem pacijenta iz operacione sale

17. Prijem pacijenta pod reanimacijom

18. Elektrokonverzija

 • pejs, privremeni i stalni
 • holter ekg-a i pritiska

19. Primena lekova u intenzivnoj nezi

 • lekovi na pumpi

20. Eho: transtorakalni i transezofagealni

21. Bronhoskopija, gastroskopija

22. Hemodijaliza

23. Ishrana pacijenta

24. Dekubitus

25. Edem pluća, infarkt miokarda, embolija pluća, pneumotoraks, emfizem

pneumotoraks, emfizem