Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje obavlja sem naučno-istraživačke i obrazovnu delatnost.

Nastavna je baza Medicinskog fakulteta u Beogradu, u okviru koje se odvija nastava na srpskom i engleskom jeziku za studente opšte medicine, zdravstvene nege, poslediplomska nastava i aktivnosti za sticanje užih zdravstvenih specijalizacija iz oblasti interne medicine, hirurgije, radiologije, anestezije, medicinske rehabilitacije, kliničke farmakologije i za sticanje akademskih zvanja mastera i doktora nauka (studije  drugog i trećeg stepena).

Na Institutu se sprovodi teorijska i praktična aktivnost za medicinske sestre-tehničare, radiološke i laboratorijske tehničare, fizioterapeute i za učenike srednjih medicinskih škola.

U Institutu je zaposleno 135 doktora medicine, 36 ima zvanje doktora medicinskih nauka.