Naučno – istraživački rad obuhvata sve klinike medicinskog sektora Instituta, a koordiniše ga Sektor za naučno-istraživački rad Instituta.

U ovom sektoru se:

  • planira nadzire i evaluira izrada naučno-istraživačkih i razvojnih projekata
  • koordinira pripremanje i objavljivanje stručnih i naučnih radova
  • planiraju i koordiniraju naučni i tehnički poslovi u vezi naučno-istraživačkog rada Instituta
  • pripremaju opšti akti koji uređuju naučno-istraživačku delatnost Instituta