Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
PP-04/17 - Medicinski potrošni materijal za opštu namenu, materijal za sterilizaciju, partije 5,8 i 40Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.02.2018.
do 12:00 časova
JN-43/17 - Hrana za pacijente - bolnički obrociPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PRODUŽAVA SE ROK do 14.02.2018. godine,
do 10:00 časova


Prvobitni rok: 12.02.2018. godine do 10:00 časova
JN - 37 - 1 / 17 Usluge održavanja termotehničke opreme i instalacija IKVB " Dedinje " Poziv za podnosenje ponuda
Konkursnа dokumentacijа
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorma
12.02.2018.godine do 10.00 časova
JN - 36 - 1 / 17 Medicinski potrošni materijal: Oksigenatori po partijama Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija Oksigenatori
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenim okvirnim sporazumima i ugovorma
08.02.2018.godine do 10,00 časova
JN-42/17 - Medicinski potrošni materijal: Hirurške rukavice sterilne i nesterilne,
po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Odluka o dodeli ugovora
Obavetešnje o zaključenom ugovoru
23.01.2018. godine do 10:00 časova
JN-41/17 - Medicinski potrošni materijal: Reagensi za imunološku laboratorijuPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.01.2018. godine do 12:00 časova
JN-40/17 - Medicinski potrošni materijal: Medicinska plastika za anesteziju i ostali potrošni materijal po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka obustavi po partijama
16.01.2018. godine do 10:00 časova
JN-39/17 - Lekovi sa "D" liste i lekovi van liste lekova, po partijama Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
Obaveštenje o obustavi postupka, partije 1 i 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3
15.01.2018. godine do 13:00 časova
JN-38/17 - Hrana za pacijente - bolnički obrociPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi
15.01.2018. godine do 12:00 časova
JN-34/17 - Medicinski potrošni materijal
za vantelesni krvotok i ostali potrošni materijal za izvođenje kardiohirurških procedura, po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi, partija 12 i 20
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 12 i 20
Odluka o izmeni ugovora
15.01.2018. godine do 10.00 časova
JN - 37 - 17 Usluge održavanja termotehničke opreme i instalacija IKVB " Dedinje " Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacijа
Copy of PRILOG 1 - REZERVNI DELOVI
Copy of PRILOG 2 - POTROŠNI MATERIJAL
Copy of PRILOG 3 - CENOVNIK PREVENTIVNIH SERVISA
Odluka o obustavi postupka nabavke
12.01.2018. godine do 10.00 časova
JN-36/17 Medicinski potrošni materijal:Oksigenatori po partijama Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka nabavke
03.01.2018. године до 10:00 часова
JN - 35 / 17 Usluge održavanja higijene IKVB " Dedinje " Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma i ugovora o javnoj nabavci
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu i ugovoru
22.12.2017.godine do 10.00 časova
JN-33/17 - Medicinski potrošni materijal
za opštu namenu i ostali potrošni materijal, zavojni materijal, materijal za sterilizaciju, potrošni materijal za tretman medicinskog otpada, po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka
20.12.2017.
do 10:00 časova
JN-32/17 -Lož ulje za grejanje objekta IKVB " DEDINJE "Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
29.12.2017.
do 10:00 časova
JN-31/17 - Lekovi sa "D" liste i lekovi van liste lekova, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma pdf
Odluka o obustavi postupka partije 8,9,12,21 i 24
Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 1
Obavestenje o obustavi postupka, partije 8,9,12,21,24
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2
06.12.2017.
do 10:00 časova
JN-30/17 - Usluge održavanja i popravki medicinske, laboratorijske i ostale prateće opreme, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Prilog 1 konkursne dokumentacije
Prilog 2 konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenim okvirnim sporazumima i ugovorima
11.12.2017.
do 10:00 časova
JN-29/17 - Medicinski potrošni materijal: Medicinska plastika za anesteziju i ostali potrošni materijal po partijamaJN 29 17 konkursna dokumentacijadrugi deo

Poziv za podnošsenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 3
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi, partije 4,8,22,28,30,41,42,48,49
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka
05.12.2017.
do 10:00 časova
PP-03/17-Usluge održavanja postojećeg programskog paketa-održavanje aplikativnog softvera NexT-BIZObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija
Mišljenje UJN
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zakljucčenom ugovoru
JN-28/17 - Usluge osiguranja imovine i lica, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.10.2017.
do 10:00 časova
JN-27/17 - Usluge održavanja i popravki medicinske, laboratorijske i ostale prateće opreme, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Prilog 1 konkursne dokumentacije
Prilog 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Prilog 2 konkursne dokumentacije sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi postupka
Obavestenje o zakljucenim ugovorima
Obavestenje o produzenju roka 2doc
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za partiju 4
Obavestenje o zakljucenim ugovorima - partija 4
produžen rok za partiju 4: 21.12.2017. godine do 10.00 časova
25.09.2017.
do 10:00 časova
JN-26/17 Medicinski potrošni materijal: Hirurški veš - jednokratni i uniforme za osobljePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi, partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka
05.09.2017.
do 10:00 časova
PP-02/17 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje, partija 24Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.08.2017.
do 10:00 časova
JN-25/17 - Medicinski potrošni materijal: Medicinska plastika za anesteziju i ostali potrošni materijal po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi, partije 10,11,26 i 28
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka
24.08.2017.
do 10:00 časova
JN-24/17 - Medicinski potrošni materijal: Monitoring setovi, špricevi i igle, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.08.2017.
do 10:00 časova
JN-23/17 - Medicinska oprema: PACS sistem za arhiviranje i distribuciju medicinskih snimakaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.09.2017.
do 10:00 časova
JN-22/17- Medicinski potrošni materijal: RTG filmovi, potrošni materijal
za doziranje kontrasta za injektore, po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.08.2017.
do 10:00 časova
JN-21/17 - Medicinski potrošni materijal: Reagensi i potrošni materijal
za biohemijsku, hematološku i imunološku laboratoriju, po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora Makler
26.07.2017.
do 10:00 časova
JN-19/17 - Medicinski potrošni materijal, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi, partije 6,11,13 i 14
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partije 6,11,13,14
24.07.2017.
do 12:00 časova
JN-18/17 - Bolnička posteljina, hirurški veš i uniforme za osoblje,
po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi, partije 4,5,6,9,10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka
24.07.2017.
do 10:00 časova
JN-20/17 - Lekovi van liste lekova, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2
18.07.2017.
do 10:00 časova

PRODUŽAVA SE do 24.07.2017.
do 13:00 časova
JN-17/17 - Medicinski potrošni materijal: Ugradni materijal u kardiohiurgiji -
pumpe za mehaničku potporu rada srca
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.07.2017.
do 10:00 časova
JN-16/17 -Usluge posredovanja u organizaciji putovanja na kongrese,
seminare, kurseve, studijska putovanja i stručne sastanke
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
12.07.2017.
do 10:00 časova
JN-15/17 -Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za invazivnu
kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje, po partijama
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 3
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora Gosper
10.07.2017.
do 10:00 časova

PRODUŽAVA SE do 13.07.2017.
do 10:00 časova
JN 14/17 - Medicinski gasoviPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
03.07.2017.
do 12:00 časova
JN-13/17 - Medicinska oprema: Ekg aparatiPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
05.06.2017.
do 10:00 časova
JN-12/17 - Usluge pranja i peglanja bolničkog vešaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 3
Konkursna dokumentacija sa izmenom 2
Obaveštenje o produženju roka br 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 5
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.05.2017.
do 10:00 časova

PRODUŽAVA SE do 12.06.2017.
do 10:00 časova
JN-11/17 - Hrana za pacijente - bolnički obroci Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
JN 11 17 pojasnjenje konkursne dokumentacije br 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.06.2017.
do 10:00 časova
JN-10/17 - Popravka angio sale AXIOM ARTIS dFC proizvođača Siemens Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.05.2017.
do 10:00 časova
JN-09/17 - Popravka kompjuterizovanog tomografa VCT proizvođača GE Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.05.2017.
do 10:00 časova
JN-08/17 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za
elektrofiziološka ispitivanja i ablacije, po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 3
Odluka o dodeli ugovora partija 24
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.05.2017.
do 10:00 časova
PP-01/17 - Popravka kompjuterizovanog tomografa LIGHTSPEED VCT,
proizvođača General Electric
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
05.05.2017.
do 10:00 časova
JN-07/17 - Medicinski potrošni materijal: Sredstva za dezinfekciju, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi partija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka
12.05.2017.
do 10:00 časova
JN-06/17 - Usluge održavanja i popravke medicinske opreme proizvođača
GE Healthcare i Medtronic po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
24.04.2017.
do 10:00 časova
JN-05/17 - Medicinski potrošni materijal: Hirurški konci, klipsevi, mrežice i
ostali materijal za zatvaranje operativnog polja, po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi partija 19 i 20
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka,
partije 19 i 20

Odluka o izmeni ugovora B Braun
13.04. 2017.
do 11:00 časova
JN-04/17 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal i reagensi za
transfuziološku laboratoriju i gasne analize, po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o izmeni ugovora Labteh
13.04.2017.
do 10:00 časova
JN-03/17 - Rekonstrukcija postrojenja za hlađenje i ventilaciju IKVB "Dedinje" Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.04.2017.
do 11:00 časova
JN-02/17 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za plazma sterilizaciju, jednokratne noćne posude, jednokratni setovi za davanje klizme, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka,
partije 2 i 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka,
partije 2 i 4
03.04.2016.
do 10:00 časova
JN-01/17 - Medicinski potrošni materijal: Hirurške rukavice sterilne i nesterilne,
po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora Pharmaswiss
04.04.2016.
do 10:00 časova
PO-08/17 - Hrana za pacijente - bolnički obrociPrethodno obaveštenje
PO-07/17 - Medicinska oprema Prethodno obaveštenje medicinska oprema
PO-06/17 - Medicinski potrošni materijal i farmaceutski proizvodi Prethodno obaveštenje potrošni medicinski materijal
PO-05/17 - Usluge osiguranja imovine i lica Prethodno obaveštenje usluge osiguranja
PO-04/17 - Usluge posredovanja u organizaciji putovanja na kongrese,
seminare, kurseve, studijska putovanja i stručne sastanke
Prethodno obaveštenje usluge posredovanja u organizaciji putovanja
PO-03/17 - Usluge održavanja i popravke medicinske i ostale
prateće opreme IKVB "Dedinje"
Prethodno obaveštenje usluge održavanja i popravke
PO-02/17 - Usluge pranja i peglanja bolničkog veša Prethodno obaveštenje usluge pranja veša
PO-01/16 - Usluge održavanja higijene IKVB "Dedinje" Prethodno obaveštenje usluge čišćenja zgrade