ODELJENJE ELEKTROFIZIOLOGIJE I ELEKTROSTIMULACIJE

Načelnik: Dr sci. med. Lazar Angelkov

Odeljenje se bavi neinvazivnom i invazivnom dijagnostikom i terapijom raznovrsnih poremećaja srčanog ritma.

U službi su stalno zaposlena:

 • 4 lekara koji se bave invazivnom dijagnostikom i elektrofiziološkim ispitivanjima kao i ugradnjom različitih veštačkih stimulatora srčanog ritma – pejsmejkera
 • 3 rendgen tehničara
 • 2 instrumentarke

U ambulanti za neinvazivnu dijagnostiku rade:

 • 2 lekara
 • 2 sestre

U našoj ambulanti se u toku dana postavi i očita nekoliko 24h EKG holter monitoringa; uradi se desetak kontrola pejsmejkera i primi i otpusti oko 5 bolesnika.

U sali za invazivnu dijagnostiku i terapiju dnevno se izvede oko 2 elektrofiziološka ispitivanja u cilju dijagnostike poremećaja srčanog ritma, do dve radiofrekventne ablacije i ugradi do 3 pejsmejkera.

Elektrofiziološko ispitivanje se izvodi u rendgen sali sa dva do tri katetera koji se plasiraju kroz femoralnu venu u srčane šupljine i pomoću programirane stimulacije vrši dijagnostika srčanog ritma. Procedura traje obično do 60 minuta.

U toku iste procedure, ukoliko se postavi dijagnoza koja zahteva terapiju radiofrekventnom ablacijom (RF), u istom aktu, nastavlja se sa radom. RF ablacija predstavlja pokušaj isključivanja dela srčanog mišića, koji učestvuje u ubrzanom srčanom radu – tahikardiji, povišenom temperaturom koja nastaje propuštanjem visoko frekventne energije na vrhu katetera.

Nakon elektrofiziološkog ispitivanja i / ili RF ablacije, bolesnik se sutradan otpušta kući.

Elektrostimulacija predstavlja plasiranje elektroda, jedne ili više, u srčane šupljine ili krvne sudove, spojene se spoljnim elektrostimulatorom, da bi se, ukoliko dodje do usporavanja srčanog rada koji može da ugrozi zdravlje i život bolesnika, uspostavio normalan ritam. Elektrostimulatori – pejsmejkeri, mogu biti privremeni, kada je elektroda povezana za generator koji se nalazi van tela bolesnika i pomaže mu do ugradnje stalnog aparata, ili do spontanog uspostavljanja normalnog ritma; i stalni, kada se generator ugrađuje pod kožu bolesnika.

Nakon ugradnje stalnog vodiča, bolesnik se uglavnom nakon dva dana otpušta sa Instituta.

Posebna vrsta pejsmejkera koja se ugradjuje u našoj ustanovi su aparati koji se koriste u terapiji srčane slabosti, - resinhronizaciona terapija, tzv. multisite pejsmejkeri i aparati koji ispuštanjem energije u vidu elektro šoka unutar srčanih šupljina prekidaju maligne poremećaje srčanog ritma koji mogu dovesti do srčanog zastoja – implantabilni kardioverter defibrilatori, ICD.

Takođe, u cilju detaljnije dijagnostike, kod određene grupe pacijenata, pod kožu prednjeg dela grudnog koša, ugradjujemo posebne aparate – loop recordere, veličine nekoliko cm, koji mogu da prate srčani rad i nekoliko meseci.

U našoj službi se izvodi i radiofrekventna ablacija atrijalne fibrilacije, što je trenutno u ekspanziji u svetskim razmerama.

Odeljenje se aktivno bavi naučnoistraživačkim radom. Svoje radove lekari redovno prezentuju na domaćim i inostranim kongresima, takođe i u pisanoj formi u medicinskim časopisima sa visokim renomeom. U toku je nekoliko kliničkih studija, čiji rezultati će, nadamo se, doprineti boljem lečenju naših bolesnika.

Lekari našeg odeljenja su uključeni u kontinuiranu medicinsku edukaciju i svake godine učestvuju na kongresima, simpozijumima i edukativnim seminarima od visokog značaja u našoj zemlji i inostranstvu. Plan odeljenja je da u budućem radu još više razvije svoje kapacitete sa željom da naša ustanova postane referentni centar za dijagnostiku i lečenje poremećaja srčanog ritma, kao i za edukaciju medicinskog osoblja iz regiona.

U 2004. god.:

implantirano je:

 • 12 kardioverter defibrilatora
 • 205 pejsmejkera
  - 16 multisite pejsmejkera

izvedeno je:

 • 148 elektrofizioloških ispitivanja
 • RF ablacije

U 2005. god.:

implantirano preko:

 • 17 kardioverter defibrilatora
 • 168 pejs mejkera
  21 multisite pejsmejkera
 • 2 loop recordera

izvedeno je:

 • 189 elektrofizioloških procedura
 • 91 RF ablacija