Invazivne procedure – podrazumevaju postupke na vaskularnim organima i sistemima, arterijama i venskom sistemu, intervencije na koronarnim arterijama, intervencije kod urođenih srčanih anomalija (strukturne bolesti srca):

KORONARNE INTERVENCIJE KOJE SE IZVODE U CENTRU ZA INVAZIVNU KARDIOVASKULARNU DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU

Sala za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i terapiju

A. DIJAGNOSTIČKE

 1. koronarografija
 2. ventrikulografija
 3. bulbografija
 4. kateterizacija srca
 5. MDCT koronarografija

B. TERAPIJSKE

I Intervencije na srčanim – koronarnim arterijama

Intervencije na srčanim – koronarnim arterijama

 1. PCI – perkutane koronarne intervencije sa ili bez ugradnje stenta
  • elektivne
  • u akutnom koronarnom sindromu
 2. PCI vođene IVUS-om (intravaskularnim ultrazvukom)
 3. PCI vođena OCT-om (optička koherentna tomografija)
 4. PCI rotablacija (PCI rađene uz pomoć rotablatora)
 5. FFR – određivanje frakcione rezerve protoka
 6. Perkutana transluminalna ablacija septuma miokarda

II Intervencije kod strukturnih bolesti srca

 1. Perkutano zatvaranje predkomorskih, komorskih i drugih komunikacija (ASD, FOA, VSD, PDA) – zatvaranje komunikacije pomoću kišobrana
 2. TAVI – Perkutana implantacija veštačkih valvula u aortnoj poziciji

III Intervencije kod drugih bolesti srca i perikarda

 1. Perikardiocenteza
 2. Balon dilatacije mitralne, pulmonalne, aortne i trikuspidne valvule
 3. Biopsija miokarda

Koronarografija je invazivna procedura, kojom se prikazuju krvni sudovi srca. Procedura se izvodi u sterilnim uslovima, pristupom najčešće preko femoralne ili radijalne arterije, gde se pomoću specijalizovanih katetera aplikuje kontrastno sredstvo direktno u krvni sud, a sama vizuelizacija krvnog suda je omogućena upotrebom X zraka.

MDCT koronarografija je neinvazivna procedura kojom se prikazuju krvni sudovi srca. Pregled podrazumeva skenersko snimanje uz intravensku aplikaciju kontrastnog sredstva.

Bulbografija je invazivna procedura uz primenu kontrastnog sredstva gde se vizualizuje ascedentni deo torakalne aorte. Istovremeno se može vršiti procena funkcije aortne valvule.
Ventrikulografija je invazivna kontrastna procedura kojom se procenjuje kontraktilna sposobnost mišića leve komore. Istovremeno se može vršiti i procena funkcije mitralne valvule.

Rad u Centru za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i terapiju

PCI je minimalno invazivna procedura u kardiologiji, pomoću koje se vrši proširivanje suženih krvnih sudova i otvaranje potpuno zapušenih krvnih sudova, nakon čega se uspostavlja normalan protok kroz krvne sudove srca. PCI se izvodi perkutanom punkcijom najčešće femoralne, brahijalne ili radijalne arterije. Preko žice vodiča, plasira se kateter na ostijum arterije. Kroz kateter se plasira tanka žica, sa kojom se prolazi mesto suženja arterije. Preko te tanke žice uvodi se stent koji se nalazi na balonu i pozicionira se na mestu suženja. Naduvavanjem balona stent se utisne u zid krvnog suda i tako se proširi suženje koje je postojalo.

PCI vođena IVUS-om – intravaskularni ultrazvuk
PCI vođena OCT-om  – optička koherentna tomografija
PCI uz rotablaciju – rotablacija je metoda u kojoj se instrumentom sa dijamantskom glavom pri brzoj rotaciji u sitnim partikulama odstranjuje deo plaka, te se tek nakon toga pristupa plasiranju stenta. U indikovanim slučajevima to je preduslov da bi se stent adekvatno ekspandirao-raširio.

FFR. FFR je metoda utvrđivanja maksimalnog protoka u bolesnom krvnom sudu u odnosu na teoretski maksimalni protok. Kao posledica tog merenja može se sa velikom verovatnoćom utvrditi, da li je suženje na krvnom sudu hemodinamski značajno ili ne.

Perkutana transluminalna ablacija septuma miokarda. To je procedura gde se vrši embolizacija septalnih koronarnih grana pomoću male količine apsolutnog alkohola. Primenjuje se u lečenju bolesnika sa simptomatskom opstruktivnom hipertrofijom srca.

TAVI – Transcatheter Aortic-Valve Implantation. TAVI je procedura u kojoj se biosintetska aortna valvula, uz pomoć katetera, plasira na mesto bolesne nativne aortne valvule. Izvodi se kod bolesnika koji nisu pogodni za klasičnu hiruršku intervenciju.

Perkutano zatvaranje ASD i FOA. ASD predstavlja komunikaciju između leve i desne pretkomore. Jedan od načina lečenja jeste perkutano zatvaranje pomoću okludera-kišobrana. Pristup je preko femoralne vene, gde se okluder koji je u kateteru dovodi do mesta komunikacije. Kako se okluder gura iz katetera dolazi do zatvaranja komunikacije. Ceo proces se prati pod kontrolom X zraka i transezofagealnog eho-a. Tokom vremena tkivo preraste preko implanta i sam implant postaje deo srca.

PERIKARDIOCENTEZA – punkcija perikarda. Perikardiocenteza je metoda evakuacije nakupljene tečnosti iz perikarda-srčane kese. Izvodi se iglom koja se uvede u perikard najčešće iz subksifoidnog ugla.

Biopsija miokarda. Dijagnostička procedura gde se uvodi kateter za biopsiju (biotom) u jednu od komora, češće desnu, i uzima se 3-5 uzoraka srčanog tkiva sa endokarda septuma. Ovaj postupak omogućava procenu odbacivanja transplantata i kod bolesti miokarda uzrokovane infekcijom.