Invazivne procedure – podrazumevaju postupke na vaskularnim organima i sistemima, arterijama i venskom sistemu, intervencije na koronarnim arterijama, intervencije kod urođenih srčanih anomalija (strukturne bolesti srca).

VASKULARNE INTERVENCIJE KOJE SE IZVODE U CENTRU ZA INVAZIVNU KARDIOVASKULARNU DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU

A.DIJAGNOSTIČKE

 1. Aortografija
 2. Arteriografija brahiocefaličnih arterija
 3. Arteriografija visceralnih arterija
 4. Periferna femoralna arteriografija
 5. Selektivne arteriografije
 6. Flebografija
 7. MDCT angiografija

B.TERAPIJSKE

I  Intervencije na aorti

 1. TEVAR
 2. EVAR
 3. PTA aorte

II  PTA perifernih arterija

 1. Brahiocefalične arterije
 2. Visceralne arterije
 3. Bubrežne arterije
 4. Arterije donjih ekstremiteta

III  Embolizacija selektivnih arterija

 

Dijagnostičke intervencije 1-6

Izvode se u kateterizacionoj sali, vaskularnim pristupom preko arterije ili vene, gde se pomoću specijalizovanih katetera ubrizgava kontrast direktno u ciljani krvni sud, a vizualizacija je omogućena upotrebom jonizujućeg zračenja. Ove metode su danas ustupile mesto MDCT angiografiji, a izvode se u situacijama kada je nejasan nalaz nakon neinvazivnih dijagnostičkih procedura ili kao uvod u elektivnu endovaskularnu terapijsku proceduru.

MDCT angiografija (7) je neinvazivna dijagnostička metoda koja omogućava vizualizaciju arterijskog i venskog sistema intravenskom primenom kontrastnog sredstva. Vreme samog snimanja traje do 40s, a ukupno vreme boravka za pokretne bolesnike u prostoriji sa skenerom je 10-20 min. Dodatna prednost MDCT skenera u odnosu na ranije generacije skenera kao i na katetersku angiografiju je generalno manja efektivna doza zračenja i mogućnost upotrebe manje količine kontrastnog sredstva.

TEVAR je endovaskularno lečenje aneurizme torakalne aorte. Na ovaj način se izbegava otvorena hirurgija kao i uvođenje u opštu anesteziju, a procedura se obavlja u angio sali. Kroz hirurški obrađenu arteriju u preponi, bolesniku se plasira posebna vrsta stenta sa platnom, tzv. stent graft. Prethodno se uradi MDCT angiografija na osnovu koje se mere dimenzije stenta koji se zatim nabavlja za svakog bolesnika individualno.

EVAR je endovaskularno lečenje aneurizme abdominalne aorte. Na ovaj način se izbegava otvorena hirurgija kao i uvođenje u opštu anesteziju, a procedura se obavlja u angio sali. Kroz hirurški obrađene obe preponske arterije, bolesniku se plasira posebna vrsta stenta sa platnom, tzv. stent graft. Prethodno se uradi MDCT angiografija na osnovu koje se mere dimenzije stenta koji se zatim nabavlja za svakog bolesnika individualno.

PTA (perkutana transluminalna angioplastika) aorte – endovaskularno lečenje suženja na aorti, najčešće na abdominalnoj, gde se radi samo balon dilatacija ili plasiranje stenta.

PTA brahiocefaličnih arterija – endovaskularno lečenje suženja na karotidnim arterijama, verebralnim i potključnim arterijama. PTA se izvodi punkcijom najčešće femoralne, brahijalne ili radijalne arterije. Preko žice vodiča, plasira se kateter na ostijum arterije. Kroz kateter se plasira tanka žica, sa kojom se prolazi mesto suženja arterije. Preko te tanke žice uvodi se stent koji može biti na balonu ili samooslobađajući.

PTA visceralnih arterija – endovaskularno lečenje suženja na celijačnom trunkusu, gornjoj i donjoj mezenteričnoj arteriji kod postojanja abdominalne angine. PTA se izvodi na već prethodno opisani način.

PTA bubrežnih arterija – endovaskularno lečenje suženja na bubrežnim arterijama kod bolesnika sa renovaskularnom hipertenzijom u čijoj je osnovi aterskleroza ili fibromuskularna  displazija. PTA se izvodi na već prethodno opisani način.

PTA arterija donjih ekstremiteta – endovaskularno lečenje kod bolesnika sa funkcionalnom ishemijom ektremiteta (klaudikacije) ili kritičnom ishemijom ektremiteta (bol u miru, ulceracije stopala ili prstiju). Ovom metodom se leče stenotične i opstruktivne lezije aorto-ilijačnog segmenta, femoralnih i poplitealnih arterija kao i potkolenih arterija. PTA se izvodi na već prethodno opisani način, gde se lezije tretiraju samo balonom, balonom sa lekom ili postavljanjem jednog ili više stentova koji mogu biti samooslobađajući ili stentovi na balonu.

Embolizacija selektivnih arterija – najčešće se izvodi kod postojanja arerio-venskih malformacija. Hirurško zbrinjavanje AV malformacija je često rizično zbog mogućeg masivnog krvarenja. Endovaskularnim putem preko specijalnog katetera se pristupi ciljanom krvnom sudu i preko njega se plasiraju spirale, okluderi ili stent graftovi koji zatvaraju AV komunikaciju.