1. Odsek za naučnoistraživački rad

a. Klinička, multidisciplinarna i socijalno-epidemiološka istraživanja
b. Međunarodna saradnja, saradnja sa naučnim institucijama u zemlji i publikacije
c. Nove tehnologije

2. Odsek za nastavno-obrazovnu delatnost i kontinuiranu medicinsku edukaciju

a. Nastava i planiranje i razvoj stručnog usavršavanja
b. KME lekara i sestara
c. “Web-site” Instituta

Aktivnosti

 • organizacija, implementacija i koordinacija svih kliničkih, multidisciplinarnih i socijalno-epidemioloških istraživanja/studija IKVB Dedinje
 • organizacija jedinstvene naučne baze podataka IKVB Dedinje
 • saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama i udruženjima
 • koordinacija učešća u domaćim i međunarodnim stručno-naučnim projektima
 • koordinacija organizacije i učešća na domaćim i međunarodnim kongresima, seminarima i simpozijumima
 • organizacija publikovanja stručnih i naučnih rezultata IKVB Dedinje
 • organizacija i koordinacija doktorskih i subspecijalističkih radova na IKVB Dedinje
 • organizacija i koordinacija primene uvođenja novih tehnologija na IKVB Dedinje
 • koordinacija nastavne aktivnosti nastavnih baza Interne Medicine, Hirurgije i Anestezije Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • planiranje stručnog usavršavanja i akademskog napredovanja lekara IKVB Dedinje
 • kontinuirana medicinska edukacija lekara i medicinskih-tehničara IKVB Dedinje
 • organizacija, održavanje i funkcionisanje “web-site-a” IKVB Dedinje