Minimalno invazivne kardiohirurške procedure su intervencije kod kojih se srcu pristupa na manje invazivni način. To podrazumeva manji hirurški rez, manju operativnu trauma i značajan estetski efekat zbog malog ožiljka, uz naravno potpuno sačuvane kvalitete i bezbednost operacije na otvorenom srcu. Primena ovih procedura je ograničena i ne može se primenjivati kod svih bolesnika. Hirurg će proceniti svaki pojedinačni slučaj i odabrati nakon razgovora sa bolesnikom optimalno rešenje.

Minimalno invazivna bypass hirurgija

Bypass operaciju je moguće uraditi minimalno invazivnim pristupom tako što se bypass-evi našiju bez zaustavljanja srca. Pristup srcu kod ove vrste operacija može biti potpunim rezom grudne kose ili manjim rezom sa strane. Najbolje rezultate daje kod bolesnika sa manjim brojem potrebnih premošćenja.

Minimalno invazivna hirurgija aortnog zaliska

Gornja hemisternotomija ili J sternotomija je minimalno invazivni kardiohirurški pristup srcu kod koga se iseče samo gornja polovina dužine grudne kosti u obliku slova J. Ovaj pristup se koristi za izolovanu hirurgiju aortnog zaliska i eventualno kombinovane procedure (aortnog zaliska i ascedentne aorte; aortnog zaliska i bypass hirurgiju desne koronarne arterije). Daje odličan estetski efekat, uz svu bezbednost i kvalitete punog reza grudne kosti.

Prednja bočna desna torakotomija je drugi minimalno invazivni pristup prvenstveno pogodan za zamenu aortnog zaliska. Najčešće se izvodi kroz drugi desni međurebarni prostor. Pored estetskog efekta ovim pristupom se ne seče grudna kost tako da je broj postoperativnih tegoba i komplikacija još manji i bolesnik se brže vraća svakodnevnim aktivnostima.

Minimalno invazivna hirurgija mitralnog zaliska

J sternotomija podrazumeva pristup srcu kod koga se seče samo deo polovina grudne kosti. Koristi se za izolovanu mitralnu hirurgiju ili u kombinaciji sa hirurgijom trikuspidnog zaliska.

“Port access”hirurgija predstavlja vrstu minimalno invazivne kardiohirugije kod koje se srce operiše po principima endoskopske hirurgije. Rez koji se u ovom slučaju mora napraviti je dužine od 6 do 8 cm ismešten je u naboru dojke sa desne strane tako da se postoperativno gotovo i ne vidi.

Ovakvim minimalno invazivnim pristupom izbegava se sečenje grudne kosti, čime se smanjuje mogućnost infekcije kosti, manji je bol nakon operacije, kraći postoperativni oporavak i brži povratak svakodnevnim aktivnostima, uz sve prednosti koje sa sobom nosi mitralna rekonstrukcija. Na primer, bolesnik operisan klasičnim otvaranjem grudnog koša ne sme da leži na boku narednih 6 nedelja dok grudna kost ne zaraste, dok endoskopski operisan bolesnik može da se vrati svakodnevnim aktivnostima u najkraćem roku.

“Port access” hirurgija se danas koristi uglavnom kod bolesti mitralnog, a ređe i kod bolesti trikuspidnog zaliska. Bolesnik mora imati u vidu da su pojedini nalazi na mitralnom zalisku tehnički vrlo zahtevni i da se zarad bržeg oporavka i estetskog efekta ne smeju žrtvovati prednosti kvalitetno urađene rekonstrukcije mitralnog zaliska, koja je suštinski prioritet u lečenju mitralne bolesti.