Urođene srčane mane kod odraslih osoba su urođeni defekti srčane anatomije koji nisu ometali normalan razvoj organizma do odraslog doba, tako da ranije ili nisu bili otkriveni ili još uvek nije bilo potrebe za njihovim lečenjem.

Najčešće urođene mane koje srećemo kod odraslih su:

Atrijalni septalni defekt (ASD) – tip secundum. To je postojanje otvora između leve i desne pretkomore. U većini slučajeva ovaj defekt ne daje simptomatologiju i otkriva se slučajno, kliničkim pregledom. Ukoliko je defekt veliki može opteretiti plućnu cirkulaciju. Lečenje podrazumeva hirurško zatvaranje defekta, ili se u sali za kateterizaciju preko krvnih sudova na mesto defekta postavi neka vrsta  “kišobrana” koji zatvori defekt tako da danas operacija nije terapija prvog izbora u većini slučajeva.

Atrijalni septalni defekt (ASD) sa defektom mitralnog zaliska – tip primum. Kod ove vrste defekta komunikacija između leve i desne pretkomore je postavljena niže ka zaliscima. Najčešće je praćena urođenim zacepom prednjeg listića mitralnog zaliska i pratećom mitralnom insuficijencijom. Ova vrsta urođene mane zahteva isključivo hirurški tretman koji podrazumeva zatvaranje defekta i rekonstrukciju mitralnog zaliska.

Ventrikularni septalni defekt – VSD. To je postojanje otvora između leve i desne komore. Povećan protok kroz desno srce usled prelivanja krvi sa leve strane opterećuje plućnu cirkulaciju. Zahteva hirurški tretman u većini slučajeva.

Ductus arteriosus persistens (PDA). To je urođena mana kod koje postoji komunikacija odnosno, zaostali krvni sud iz fetalnog doba koji povezuje aortu sa plućnom cirkulacijom. Povećan pritisak iz aorte preko ovog krvnog suda opterećuje plućnu cirkulaciju tako da defekt treba operisati pre nastanka plućne hipertenzija.

Ebsteinova anomalija. To je urođena mana trikuspidnog zaliska koji razdvaja desnu pretkomoru od desne komore. Mana se sastoji od pomeranja septalnog listića trikuspidnog zaliska duboko ka komori tako da je desni deo srca veoma mali. Jedan od listića trikuspidnog zaliska je pripojen za zid desne komore i veoma je nepokretan tako da postoji trikuspidna insuficijencija. Ova urođena mana se može uspešno hirurški rekonstruisati bez zamene zaliska.

Koarktacija aorte. To je urođeno suženje dela grudne aorte neposredno iza luka aorte. Ukoliko je izraženo, suženje treba operisati.

Ovo su samo najčešće mane kod odraslih koje se mogu uspešno lečiti hirurškim ili interventnim putem. Potrebno je znati da prisustvo većine urođenih mana kod odraslih zahteva antibiotsku prevenciju bakterijskog endokarditisa (odlazak kod zubara i sl.). Za urođene mane kod dece treba kontaktirati isključivo pedijatrijskog kardiohirurga.