U organizacionom pogledu obuhvata Prijemnu preoperativnu ambulantu i Odeljenje preoperativne pripreme.

Načelnik Preoperativne pripreme Klinike za kardiologiju: Prof. dr Milorad D. Borzanović

Glavna sestra: Žana Veruović

Lekari: Dr Snežana Trajić, Dr Biljana Milin, Dr Jelena Kljajević i Dr Maša Sušić

U Prijemnoj ambulanti rade lekari specijalisti interne medicine – kardiolozi i medicinske sestre.

Lekari specijalisti rade i preoperativnu procenu pripremljenosti bolesnika koji čekaju na zakazanu operaciju srca – u ambulantnom radu, u popodnevnoj specijalističkoj ambulanti.

Pisano uputstvo koje se daje bolesnicima pre dolaska na naš Institut radi operacije srca:

Za prijem na Odeljenje preoperativne pripreme potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Uput za bolničko lečenje (ako je bolesnik iz unutrašnjosti potrebno je da uput bude propisno overen od strane nadležnog Zavoda za zdravstveno osiguranje)
 • Krvna sliika (Hb, Hct, Er, Le I Tr) i sedimentacija eritrocita
 • Biohemijske analize krvi (kalijum, natrijum, kalcijum, magnezijum, bilirubini, urea, kreatinin, glukoza, ALT, AST, CK, ukupni proteini, albumini), gvožđe i TIBC (Feritin)
 • Urin (nativni, sa sedimentom)
 • INR (ukoliko je uzimao peroralnu antikoagulantnu terapiju, npr. Sintrom, Farin…)
 • Vreme krvarenja i koagualcije
 • Transmisivne bolesti (HIV, HBV, HCV, Sifilis)
 • RTG snimak srca i pluća
 • Krvna grupa
 • Bris grla i nosa
 • Indikacija kardiohirurškog konzilijuma IKVB Dedinje o operativnom lečenju
 • Ukoliko je bolesniku indikovana hirurška zamena aortne ili mitralne valvule potrebno je da donese i potvrdu stomatologa o urednom stomatološkom statusu
 • Za ovu vrstu operacije neophodno je obezbediti 4 jedinice krvi. Davaoce uputiti u KBC dr Dragiša Mišović, Služba za transfuziju krvi (ukoliko je bolesnik iz Beograda). Ako je bolesnik iz unutrašnjosti, davaoce uputiti u regionalni Zavod za transfuziju krvi
 • Pet dana pre prijema u našu ustanovu iz terapije isključiti Ticlodix, Plavix ili Zylt…
 • Analize ne smeju biti starije od 15 dana
 • Ukoliko bolesnik boluje od nekih propratnih bolesti, potrebno je da dostavi i medicinsku dokumenatciju o tome (otpusna lista, nalaz nadležnog lekara specijaliste, rezultate, itd)
 • Nalaz i mišljenje lekara koji leči osnovnu bolest u vezi planiranog operativnog zahvata
 • Ukoliko je invazivna kardiološka dijagnostika uradjena u nekoj drugoj ustanovi, OBAVEZNO poneti film (ili CD) sa invazivna dijagnostike
 • U slučaju da bolesnik na prijemu ne poseduje tražene analize u referentnim fiziološkim vrednostima biće vraćen sa prijemnog šaltera sa novim terminom hospitalizacije
 • Savetuju se i redovne kontrole kod nadležnog kardiologa (pre dolaska na naš Institut ) koji bolesnika u slučaju pogoršanja osnovne bolesti može, sa odgovarajućom medicinskom dokumenatcijom, uputiti na Institut radi reevaluacije stepena hitnosti
 • U slučaju da bolesnik (ili neko iz najbližeg okruženja) ima simptome gripa, mole se bolesnici da ne dolaze na zakazani prijem i da se o tome obavesti Služba zakazivanja prijema (Tanja Gogić, tel 011/3601 605) radi promene termina hospitalizacije.

Na Odeljenju preoperativne pripreme rade lekari specijalisti interne medicine-kardiolozi, lekari na specijalizaciji i klinički lekari, kao i medicinske sestre.

Lekari na ovom odeljenju pripremaju bolesnike za kardiohirurške procedure:

 • Cilj: pripremiti bolesnike za kardiohiruršku proceduru u najkraćem roku, uz najmanji rizik
 • Idealno: morbiditet i mortalitet približiti nuli
 • U preoperativnoj pripremi potrebno je izbeći nepotrebno odlaganje operacije i troškove kod nisko-rizičnih bolesnika i selektivno odrediti odgovarajuće testove za visoko-rizične bolesnike
 • Timski pristup

Godišnje se za operaciju srca na Institutu Dedinje pripremi i sa uspehom operiše oko 2000 kardiohirurških bolesnika, što za 20 godina rada Odeljenja preoperativne pripreme obuhvata oko 40 000 za operaciju pripremljenih i operisanih kardiohirurških bolesnika.

U današnje vreme za kardiohirurške procedure:

 • Sve češće se prihvataju i bolesnici sa mnogo težim formama bolesti
 • Sve je starija populacija bolesnika (sa komorbiditetima)
 • Sve je viši operativni rizik
 • Postoji stalni trend ka efikasnijem tretmanu perioperativnih problema
 • Postoji stalni “pritisak” za sniženje mortaliteta, morbiditeta i troškova lečenja

U perioperativnom tretmanu kardiohirurških bolesnika prate se i analiziraju:

 • Mortalitet
 • Morbiditet
 • Iskorišćenost resursa – troškovi bolničkog lečenja
 • Zadovoljstvo bolesnika
 • Kritični događaji u toku lečenja
 • Funkcionalni status bolesnika pre i nakon tretmana

Posebna pažnja se posvećuje stratifikaciji operativnog rizika primenom EUROSCORE sistema (European system for cardiac operative risk evaluation) koji omogućuje da se predvidi ishod za datu intervenciju, klasifikovanjem bolesnika prema težini bolesti.

Preoperativna procena komplikovanog i visokorizičnog bolesnika i donošenje odluke o operaciji jedan je od najtežih i najvažnijih aspekata preoperativne pripreme; direktno utiče na operativni rezultat i sprovodi se timskim radom (kardiolog, kardiohirurg, anesteziolog).

Jasna analiza koristi od operacije naspram rizika, temeljnom preoperativnom procenom, najbolje služi samom bolesniku, lekaru i javnosti.