Za prijem na Odeljenje preoperativne pripreme potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Uput za bolničko lečenje (ako je bolesnik iz unutrašnjosti potrebno je da uput bude propisno overen od strane nadležnog Zavoda za zdravstveno osiguranje)
 • Krvna sliika (Hb, Hct, Er, Le i Tr) i sedimentacija eritrocita
 • Biohemijske analize krvi (kalijum, natrijum, kalcijum, magnezijum, bilirubini, urea, kreatinin, glukoza, ALT, AST, CK, ukupni proteini, albumini), gvožđe, UIBC i TIBC (feritin)
 • Urin (nativni, sa sedimentom)
 • INR (ukoliko je uzimao peroralnu antikoagulantnu terapiju, npr. Sintrom, Farin…)
 • Vreme krvarenja i vreme koagulacije, aPTT
 • Transmisivne bolesti (HIV, HBV, HCV, Sifilis)
 • Krvna grupa i skrining antitela
 • Bris grla i nosa
 • RTG snimak srca i pluća
 • CDS magistralnih arterija vrata (obavezno – ukoliko postoji jedan ili više od sledećih kriterijuma: šum nad karotidnom arterijom, operisana karotidna arterija, neurološka simptomatologija ili  starost bolesnika ≥ 65 godina)
 • Indikacija kardiohirurškog konzilijuma IKVB Dedinje o operativnom lečenju
 • Ukoliko je bolesniku indikovana operacija srčanih valvula ili operacija urođene srčane mane potrebno je da donese i potvrdu stomatologa o urednom stomatološkom statusu
 • Pet dana pre prijema u našu ustanovu iz terapije isključiti Ticlodix, Plavix ili Zylt (osim ukoliko nadležni kardiolog ne odredi drugačije)
 • Vrednosti traženih analiza moraju biti u referentnim granicama i ne smeju biti starije od 15 dana
 • Ukoliko bolesnik boluje od nekih propratnih bolesti, potrebno je da dostavi i medicinsku dokumentaciju o tome (otpusna lista, rezultate analiza i obavezno saglasnost nadležnog lekara specijaliste za planiranu operaciju na srcu)
 • U slučaju da je bolesnik na programu hemodijalize obavezno poneti mišljenje nadležnog nefrologa u vezi sa nefrološkim statusom i planiranom operacijom na srcu
 • Nalaz i mišljenje lekara koji leči osnovnu bolest u vezi planirane operacije na srcu
 • Ukoliko je invazivna kardiološka dijagnostika rađena u nekoj drugoj ustanovi, obavezno poneti film (CD) sa invazivne dijagnostike
 • U slučaju da bolesnik na prijemu ne poseduje tražene analize koje su u referentnim vrednostima  ili propisani uput za operaciju na srcu, biće vraćen sa  prijemnog šaltera, sa zakazanim novim terminom hospitalizacije
 • Savetuju se redovne kontrole kod nadležnog kardiologa, koji bolesnik može, u slučaju pogoršanja osnovne bolesti, sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom uputiti na naš Institut radi reevaluacije stepena hitnosti za operaciju
 • Obavezno sa sobom poneti lekove koje bolesnik koristi u svakodnevnoj terapiji