Prijem na Institut Dedinje obavlja se u kardiohirurškoj ambulanti – Ambulanta br 1, radnim danima od  8:00-11:00. Bolesnik kome je prethodno zakazan prijem treba da poseduje uredno pripremljenu dokumentaciju kako bi se prijem u bolnicu obavio na brz i efikasan način. Lekar u prijemnoj kardiohirurškoj ambulanti procenjuje zdravstveno stanje bolesnika, kao i prethodno tražene analize i preglede. Ukoliko je zahtevana dokumentacija nekompletna, ili postoji zdravstveno stanje koje može ugroziti bezbednost bolesnika tokom kardiohirurške operacije, može doći do odlaganja prijema.

Iz ovog razloga, najljubaznije molimo bolesnike da na prijemu poseduju urednu i potpunu medicinsku dokumentaciju uz obavezan overen uput za bolničko lečenje za Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

Eventualno odlaganje prijema usled medicinskih razloga je u najboljem interesu bolesnika i njegove bezbednosti tokom hirurške intevencije. Odmah nakon kompletiranja dokumentacije ili sanacije eventualnih zdravstvenih problema zbog kojih je prijem odložen, bolesnik će dobiti novi termin za operaciju u što skorijem vremenskom roku.

Nakon provere zdravstvenog stanja bolesnika kao i potrebne medicinske dokumentacije, bolesniku se otvara istorija bolesti i odlazi na Odeljenje preoperativne pripreme Klinike za kardiohirurgiju koji se nalazi na III spratu Instituta.