Šef: Mr sci. med. Danijela Tasić

Godišnje u svetu preko 4 miliona ljudi umire od hipertenzije i njenih posledica. Hipertenzija je istovremeno faktor rizika i oboljenja. Jugoslovenska studija kardiovaskularnih bolesti” (11 121 ispitanika) pokazuje prevalencu hipertenzije gradskog stanovništva 140 (216) na 1000 stanovnika, a seoskog stanovištva 108 (178) na 1000 stanovnika. “Rakovička studija” ukazuje na prevalencu hipertenzije od 116 na 1000 stanovnika.

Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje se tokom poslednje dve decenije razvio u vodeću ustanovu u lečenju i istraživanju kardiovaskularnih bolesti u regionu. Broj bolesnika sa hipertenzijom i udruženim kardiovaskularnim oboljenjima koji svakodnevno dolazi na IKVB “Dedinje” tražeći adekvatnu zdravstvenu pomoć je u značajnom porastu.

  • Centar je sastavni deo Klinike za kardiologiju IKVB Dedinje

Bolesnici koji se leče u centru su:

  • Osobe sa visokim krvnim pritiskom koji imaju jedan i više faktora rizika za kardiovaskularne bolesti. Kod ovih osoba je neophodna efikasna primarna i sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti.
  • Osobe sa varijabilnim krvnim pritiskom gde je neophodna kompletna dijagnostika, utvrđivanje tipa hipertenzije, praćenje i lečenje.
  • Osobe sa rezistentnom hipertenzijom koji zahtevaju invazivno kardiološko lečenje
  • Osobe sa pridruženim ko-morbiditetima sa posebnim osvrtom na bolesnike sa srčanim i vaskularnim oboljenjima, šećernom bolesti, bubrežne bolesnike, cerebrovaskularne bolesnike i druge

Usluge koje centar pruža:

  • Redovni klinički pregledi kardiologa uz UZ srca i 24-h ambulatorno merenje krvnog pritiska
  • Konsultativni rad u okviru savetovališta za hipertenziju i kardiovaskularne bolesti sa posebnim osvrtom na način ishrane i druge aspekte nefarmakološke terapije hipertenzije (duvan, fizička aktivnost i dr.)
  • U slučaju hipertenzije sa pratećim kardiovaskularnim ko-morbiditetima hospitalizaciju, ukoliko je neophodna, na odeljenjima bolnice
  • Dijanostika i lečenje maligne i rezistentne hipertenzije kod bolesnika hospitalizovanih na IKVB Dedinje radi dijagnostike i lečenja od kardiovaskularnih bolesti
  • Posebnu aktivnost Centra čini naučno-istraživački rad u cilju ispitivanja novih lekova i metoda u lečenju hipertenzije kao i u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika o savremenim stavovima u prevenciji, dijagnostici i lečenju ove bolesti