Prvi kontakt sa Odeljenjem kardiologije započinje u ambulanti br. 4 gde se nakon pregleda i detaljnog razgovora sa bolesnikom od strane doktora sa Odeljenja kardiologije donose odluke da li je bolesniku potrebna koronarografija.

Termin za prve preglede je svakog radnog dana od 11:00-14:00.

Nakon indikovane koronarografije bolesnik dolazi zakazanog datuma na prijem u ambulantu br. 4 gde se u 8:00 ujutru od strane doktora sa Odeljenja kardiologije vrši razgovor sa bolesnikom uz pregled prethodne medicinske dokumentacije i detaljan pregled bolesnika.

Odeljenje kardiologije

Odeljenje kardiologije raspolaže sa 32 kreveta. Na odeljenju se hospitalizuju bolesnici kojima je neophodno uraditi koronarografiju ili balon dilataciju.

Po dolasku bolesnika na Odeljenje se vrši priprema za odgovarajuću intervenciju.

U okviru pripreme za planiranu intervenciju vrši se po potrebi dodatna dijagnostika: ultrazvuk srca, RTG pluća, konsultativni pregledi odgovarajućih specijalista.

Nakon urađene intervencije bolesnik se vraća na Odeljenje kardiologije gde se vrši odgovarajuća nega od strane sestara i lekara sa odeljenja, primenjuje odgovarajuća terapija i procedure u skladu sa izvršenom intervencijom.

U popodnevnim časovima nakon urađenih intervencija lekari sa Odeljenja kardiologije sa timom koji čine: radiolog, interventni kardiolog i kardiohirurg učestvuju u donošenju odluka o daljem načinu lečenja u okviru Kardiohirurškog konzilijuma.