Medicinske sestre-tehničari aktivno učestvuju u tretmanu bolesnika, kao deo tima, najviše kroz zdravstvenu negu kao profesionalno područje rada.

Razvoj medicinskih nauka i primena tehnologije u medicini, kao i složeni dijagnostički i terapijski postupci sve više zahtevaju usavršavanje medicinskih sestara-tehničara.

Potreba i želja za proširenjem nivoa znanja i sticanja određenih veština u procesu zdravstvene nege, naročito kardiovaskularnih bolesnika, prisutni su kod zaposlenih medicinskih sestara-tehničara na Institutu.

Ulaganjem u razvoj, edukaciju i bolju saradnju sa bolesnicima i njihovom porodicom, težimo sprovođenju kvalitetne zdravstvene nege, što podrazumeva:

  • human pristup
  • veštinu
  • znanje
  • strpljenje
  • empatski odnos
  • saradnja sa bolesnikom i porodicom

Etički kodeks Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije