Dr Elena Stefanović, mr sci med, kardiopatolog, član Evropske asocijacije za kardiovaskularnu patologiju (AECVP)

Proces rada se održava u tesnoj saradnji sa Institutom za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Osnovni vid delatnosti uključuje morfološku analizu operacionog i biopsijskog materijala širokog patološkog spektra.

Sprovodi se histološka i imunohistohemijska dijagnostika kod oboljenja miokarda, bolesti koronarnih arterija, urođenih i stečenih srčanih mana kod odraslih, tumora srca, oboljenja aorte i njenih grana.

Obavlja se naučno-istraživački rad sa redovnom prezentacijom rezultata na domaćim i međunarodnim skupovima iz oblasti patologije, kao i bazičnih nauka u kardiologiji i kardiohirurgiji.