Laboratorijska dijagnostika

IMUNOSEROLOŠKA ISPITIVANJA SPROVODE SE ID METODOM NA GEL KARTICAMA

 • Određivanje krvne grupe ABO RhD, Rh fenotip
 • Antihumani globulinski test – Coombs, direktni -DAT i indirektni – IAT
 • Otkrivanje antitela u serumu bolesnika i tipizacija eritrocitnih antigena
 • Serološka pretransfuziona ispitivanja, testovi provere kompatibilnosti
 • Identifikacija iregularnih antitela u serumu bolesnika i odabir kompatibilne krvi

Perioperativna kontrola koagulacije

Testiranja pored postelje bolesnika – point-of-care

ROTEM – Omogućava uvid u koagulaciono-fibrinolizni proces, dinamičko praćenje formiranja i lize ugruška, kao i procene udela trombocita i fibrinogena u uspostavljanju hemostaze. Na četvorokanalnom analizatoru, softverskom obradom grafički se prikazuje spoljašnji put koagulacije EXtem, unutrašnji put koagulacije INtem, procena funkcionalnog fibrinogena i kvaliteta ugruška FIBtem, hiperfibrinoliza APtem ili  prisustvo heparina HEPtem. Rotem analizator omogućava ciljanu transfuzijsku terapiju krvnim komponentama, antifibrinoliticima, koncentratima faktora koagulacije, hemostaticima. Za razliku od konvencijalnih testova ispitivanja koagulacije koji uključuju obradu uzorka i trajanje od oko 45 min, ROTEM omogućava procenu hemostatskog statusa već nakon 10-15 min.

MULTIPLATE – analizator služi za ispitivanje funkcije trombocita, kao i procenu učinka primene antitrombocitnih lekova. MULTIPLATE analizator omogućava procenu bazalne agregabilnosti trombocita, merenjem promene impedance nakon njihove aktivacije i posledične adhezije i agregacije, koja dovodi do prijanjanja trombocita na par srebrnih žica prevučenih visokoprovodljivim bakrom. Na petokanalnom aparatu, aktivacija se sprovodi upotrebom različitih aktivatora i enzimskih  inhibitora.

Inhibicija trombocitne funkcije primenom dvojne antiagregacione terapije bazična je u prevenciji neželjenih ishemijskih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom (AKS), uključujući i one bolesnike koji idu na perkutanu koronarnu intervenciju (PCI).

Lečenje AKS zahteva adekvatnu periproceduralnu primenu dvojne antitrombocitne terapije. U upotrebi su različiti lekovi čiji se učinak proverava:

 • inhibitori ciklooksigenaze (COX1) – Aspirin
 • antagonisti ADP (P2Y12) receptora, tienopinidinski i netienopinidinski – Clopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor
 • inhibitori GPIIbIIIa receptora – Abciximab, Tirofiban, Eptifibatid

Terapija se sprovodi u različitom vremenskom periodu u odnosu na procenu trombogenog rizika i rizika od krvarenja.

Takođe je istu potrebno prekinuti 5-7 dana pre elektivne operacije. Kontrola antitrombocitne terapije se sprovodi na našem odeljenju u okviru pripreme za PCI ili hiruršku intervenciju. Takođe se proveravaju efekti antiagregacionih lekova zbog individualnog odgovora, moguće rezistencije bolesnika na antiagregacione lekove (kod 30-40% bolesnika) ili loše komplijanse.

ACT – Aktivisano vreme koagulacije, radi se iz pune krvi. ACT se koristi za praćenje primene visokih doza heparina potrebnih za vantelesni krvotok, izvesne procedure (kombinovane procedure, intraaortna balon pumpa, ekstrakorporalna membranska okcigenacija-ECMO) ili u terapiji (lečenje duboke venske tromboze, plućne embolije).

TESTOVI KOAGULACIJE – Protrombinsko vreme –PT/INR, aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme aPTT, D-dimer, antitrombin III –ATIII, vonWF, anti-Xa faktor, fibrinogen po Claussu.

Praćenje efekata oralne antikoagulantne terapije (OAT) – bolničko i ambulantno

OAT se koristi u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacija. Najčešće su u upotrebi antgonisti vitamina K (Farin, Sintrom, Markumar). Protrombinsko vreme se može izraziti u sekundama, procentima ili preračunato kao INR. Uobičajeni terapeutski opseg INR-a zavisi od trombogenog rizika (INR umerenog intenziteta 2,0-3,0; INR visokog intenziteta 3,0-4,0). Obzirom na uzak terapeutski opseg OAT, individualni odgovor bolesnika, uticaj lekova i hrane na farmakokinetiku i farmakodinamiku leka, uspostavljanje terapijskog ekvilibrijuma može predstavljati problem. Adekvatna primena OAT podrazumeva održavanje stabilnog INR-a, dovoljnog da spreči trombozu i ne dovede do neželjenog krvarenja. Zato je laboratorijsko praćenje PT/INR neophodno, obično na mesec dana, a nekada i češće radi eventualne korekcije šeme ili doze leka kao i pre sprovođenja hirurške intervencije.

Klinički aspekti transfuzijske medicine

 • Obezbeđivanje krvi i komponenata krvi za hirurški program
 • Skladištenje krvi i komponenata krvi u optimalnim temperaturnim uslovima
 • Kontrola kvaliteta krvi i komponenata krvi
 • Praćenje efekata primene krvi i komponenata krvi, kao i zbrinjavanje neželjenih reakcija izazvanih transfuzijom
 • Učešće u lečenju bolesnika sa anemijskim sindromom uz primenu preparata gvožđa (intravenski i peroralno) i stimulatora eritropoeze
 • Kontrola antikoagulantne, antiagregacione i fibrinolitičke terapije

Primene strategije smanjivanja potrošnje krvi i “kreiranje” terapije za bolesnika – Patient Blood Management PBM

Prikupljanje autologne krvi

 • Preoperativno (predepozit)
 • Akutna normovolemijska hemodilucija (AKH) – u hirurškom bloku, uz nadoknadu volumena kristaloidnim/koloidnim rastvorima
 • Intraoperativno spasavanje krvi (ISK)
 • Separacija, sekvestracija krvi u komponenete

Primena farmakoloških preparata za zaustavljanje krvarenja

 • Dezmopresina – DDAVP
 • Traneksamične kiseline – TXA
 • Protrombinski kompleks koncentrat – PCC
 • AT III – Kybernin 500
 • Priprema i upotreba bioloških adheziva, hemostiptika – Fibrinski lepak, trombocitni lepak, trombocitni gel

Pre prijema u bolnicu radi planirane operacije potrebno je da bolesnik ponese sa sobom:

 • rezultat krvne grupe sa skriningom antitela
 • rezultat protrombinskog vremena PT/INR ukoliko je  uzimao oralnu antikoagulantnu terapiju