Potrebna dokumentacija za mišljenje Kardiohirurškog konzilijuma obuhvata:

 1. Uput za specijalistički pregled (za bolesnike van Beograda overen od strane nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 2. Mogu biti upućeni od strane interniste (opšteg) i kardiologa
 3. Snimak koronarografije: poželjan je CD, ukoliko nije moguće dolazi u obzir USB
 4. Nalaz ultrazvuka srca (TTE)
 5. Prethodna medicinska dokumentacija
  • otpusno pismo ustanove gde je rađena koronarografija
  • ehokardiogafski nalaz
  • MDCT nalaz ukoliko ga poseduje
  • OBAVEZAN specijalistički izveštaj o SADAŠNJEM kliničkom stanju bolesnika (radi stratifikacije rizika i odgovarajućeg vremenskog okvira- tajming- lečenja)
  • specijalistički izveštaj i/ili otpusna lista vezana za DRUGA oboljenja od kojih se bolesnik leči, bilo da je hronični bolesnik ili da se radi o akutnom stanju
  • obavezan je podatak o mogućim alregijama na neki lek
  • sva ostala odgovarajuća dokumentacija koja bi mogla da utiče na donošenje odluke
  • poželjno je priložiti skoriji laboratorijski izveštaj KKS i osnovnu biohemiju
  • Ro pulmo, očitan ili na disku