Za prijem na Odeljenje preoperativne pripreme potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Uput za bolničko lečenje (ako je bolesnik iz unutrašnjosti potrebno je da uput bude propisno overen od strane nadležnog Zavoda za zdravstveno osiguranje)
 • Krvna slika (Hb, Hct, Er, Le i Tr) i sedimentacija eritrocita
 • Biohemijske analize krvi (kalijum, natrijum, kalcijum, magnezijum, bilirubini, urea, kreatinin, glukoza, ALT, AST, CK, ukupni proteini, albumini), gvožđe i TIBC (Feritin)
 • Urin (nativni, sa sedimentom)
 • INR (ukoliko je uzimao peroralnu antikoagulantnu terapiju, npr. Sintrom, Farin…)
 • Vreme krvarenja i koagualcije
 • Transmisivne bolesti (HIV, HBV, HCV, Sifilis)
 • RTG snimak srca i pluća
 • Krvna grupa
 • Bris grla i nosa
 • Indikacija kardiohirurškog konzilijuma IKVB Dedinje o operativnom lečenju
 • Ukoliko je bolesniku indikovana hirurška zamena aortne ili mitralne valvule potrebno je da donese i potvrdu stomatologa o urednom stomatološkom statusu
 • Za ovu vrstu operacije neophodno je obezbediti 4 jedinice krvi. Davaoce uputiti u KBC Dr Dragiša Mišović, Služba za transfuziju krvi (ukoliko je bolesnik iz Beograda). Ako je bolesnik iz unutrašnjosti, davaoce uputiti u regionalni Zavod za transfuziju krvi
 • Pet dana pre prijema u našu ustanovu iz terapije isključiti: Ticlodix, Plavix ili Zylt
 • Analize ne smeju biti starije od 15 dana
 • Ukoliko bolesnik boluje od nekih propratnih bolesti, potrebno je da dostavi i medicinsku dokumenatciju o tome (otpusna lista, nalaz nadležnog lekara specijaliste, rezultate, itd)
 • Nalaz i mišljenje lekara koji leči osnovnu bolest u vezi planiranog operativnog zahvata
 • Ukoliko je invazivna kardiološka dijagnostika urađena u nekoj drugoj ustanovi, OBAVEZNO poneti film (ili CD) sa invazivnom dijagnostikom
 • U slučaju da bolesnik na prijemu ne poseduje tražene analize u referentnim fiziološkim vrednostima biće vraćen sa prijemnog šaltera sa novim terminom hospitalizacije
 • Savetuju se i redovne kontrole kod nadležnog kardiologa (pre dolaska na naš Institut ) koji bolesnika, u slučaju pogoršanja osnovne bolesti, može sa odgovarajućom medicinskom dokumenatcijom, uputiti na Institut radi reevaluacije stepena hitnosti
 • U slučaju da bolesnik (ili neko iz najbližeg okruženja) ima simptome gripa, mole se bolesnici da ne dolaze na zakazani prijem i da se o tome obavesti Služba zakazivanja