Рад на одељењу

Одељење за трансфузију (Одељење) код болесника хоспитализованих у ИКВБ „Дедиње“ обезбеђује:

 1. ефикасну и безбедну хемотерапију у периоперативном периоду хируршких интервенција;
 2. извођење имунохематолошких тестирања – одређивање крвних група, извођење претрансфузијских унакрсних тестова, испитивање ирегуларних антиеритроцитних антитела, фенотипизација еритроцита;
 3. спровођење хемостатских тестирања – испитивање функције тромбоцита, одређивање концентрације хемостатски-активних чинилаца, извођење „screening“ тестова;
 4. припремање/терапијску употребу специфичних хемопродуката – испрани еритроцити (интраоперативно спасавање аутологне крви), фибрински лепак, и друго;
 5. извођење аферезних поступака,  прикупљање/ терапијска примена матичних ћелија. 

Од резултата наведених испитивања зависи избор и дозирање хемопродукта и трајање хемотерапије. Усавршавањем постојећих и увођењем нових дијагностичких и терапијских поступака, могуће је постићи бољи учинак, уз очување/повећање безбедности хемотерапије – уз свођење на најмањи број појаве споредних ефеката/компликација и  других нежељених догађаја лечења хемопродуктима.

У Одељењу ради:

 1. три лекара – начелник одељења, специјалиста трансфузиолог, субспецијалиста хематолог или специјалиста трансфузиолог, субспецијалиста клинички трансфузиолог и два лекара одељења – специјалиста трансфузиолог (субспецијалиста клинички трансфузиолог);
 2. један здравствени сарадник;
 3. главни медицински техничар (ВСС) и
 4. 7 медицинских техничара – трансфузиста (ВСС, ВМС и ССС). 

Списак процедура

Клиничка трансфузиологија и лечење хемопродуктима

 • Обезбеђивање компонената крви за хируршки третман
 • Складиштење компонената крви у оптималним температурним условима
 • Контрола и одржавање квалитета компонената крви
 • Праћење ефеката примене хемотерапије
 • Превенција/збрињавање нежељених ефеката и компликација хемотерапије
 • Учешће у лечењу болесника са анемијским синдромом уз примену препарата гвожђа (интравенски и перорално) и цитокинских стимулатора еритропоезе
 • Контрола антикоагулацијске, антиагрегацијске и фибринолизне терапије

Имунохематолошка тестирања

 • Одређивање крвних група (системи ABO и Rhеsus)
 • Извођење антихуман-глобулинског (АХГ или Coombs) теста – директни АХГ тест (ДАТ) и индиректни АХГ тест ( ИАТ)
 • Откривање, идентификација и квантификација ирегуларних антиеритроцитних антитела 
 • Типизација еритроцитних антигена (хемофенотипизација) и одабир компатибилне крви
 • Имунохематолошка претрансфузиона испитивања – унакрсни тест компатибилности

Периоперативно праћење хемостазе

 • ROTEM омогућава увид у коагулацијско-фибринолизни процес, праћење формирања и лизе угрушка, као и процену удела тромбоцита и фибриногена у успостављању хемостазе. Rotem омогућава рационализовану хемотерапију – концентровани фактори/инхибитори коагулације, антифибринолитици, и друго. Rotem омогућава увид и процену хемостазног статуса већ после 10 – 15 мин. 
 • MULTIPLATE анализатор служи за испитивање основне (физиолошке) функције тромбоцита, као и процену учинка антитромбоцитних лекова. У употреби су различити лекови чији се учинак проверава: 1) инхибитори циклооксигеназе; 2) антагонисти ADP рецептора; 3) инхибитори GPIIbIIIa рецептора.
 • ТЕСТОВИ КОАГУЛАЦИЈЕ обухватају испитивање протромбинског времена (PT/INR), активисаног парцијалног тромбопластинског времена (aPTT), D-dimerа, antitrombinа III (AT-III), anti-Xa фактора и друго. 

Примена стратегије аутологне трансфузије у терапији

 • Преоперативно прикупљање аутологне крви;
 • Акутна нормоволемијска хемодилуција – надокнада волумена у циркулацији кристалоидним/колоидним растворима;
 • Интраоперативно спасавање крви/еритроцита;
 • Припремање специфичних хемопродуката – аутологног фибринског лепка.

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Одељење  ради сваког дана од 0-24 часа за хоспитализоване болеснике.

Контакт телефон:

011 360 1657

Радно време:

0 –24 часа

Контакт

Телефон:

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

Факс:

Емејл: